பாலிவுட் உலகில் மிகப்பெரிய உலகம் உள்ள அன்பு, மோசம் மற்றும் மனதை மீட்டப் பாதிப்புகள் பற்றிய ஒரு கதை.

#4

அதிர்ஷ்டமான போராட்டம் மேடையில் ஆரவ், மிரா, மற்றும் கிரண் ரூத்ரா மற்றும் விக்ரம் என்னும் முதன்முதலியான ஆர்வத்தில் பொருந்தியுள்ளனர். ராஜபரியாக உள்ள பொது மண்டபத்தில் அதிர்ஷ்டமான நடனம் போடும் போராட்டம் நடக்கிறது. அவர்களின் மிகவும் வலிமையான முறைகள் மேல்வரும் போக்குகள் மாறும் நேரத்தில் இணைக்கப்படுகின்றன, அவர்களின் மூலம் அவர்களின் மூலம் அவர்களின் உணர்வுகள் மற்றும் அடக்கமுறையை காட்டுகின்றன. இந்த படிப்பில் பலரின் மனங்களின் மென்மைகள் பொருந்தும் போராட்டம் மூலம் உண்மையான வண்ணங்கள் அறிவப்படும். இந்த முதல் படிப்பில் விவாதம், செயல் மற்றும் எதிர்மறைகளுடன் நிரம்பிய சுகாதாரமான படிப்பில் அதிர்ஷ்டமான முறைகள் உள்ளன.

#3

அதிர்ஷ்டமாக ஒரு நடனமாட்டாளான கிரான் ராவ், ஏராவின் மறைநினைவுகளை கண்டுபிடித்து, அவருக்குத் தன் செயல்களுக்கு பற்றி எதிர்பார்க்கிறாள். அவர்களின் உரையில், அவர்களின் பாதைகளும் மனதில் உள்ள பரிந்துரைகளும் மேலதிக புரியமானதாக வெளிப்படுகின்றன. தமக்குரிய வேறுபாடுகளை பொருந்தியவராகவும், கிரான் ஏராவின் மனதை மேம்படுத்தும் அடிப்படையில் இருக்கின்றாள். ஒன்றாக, அவர்கள் ருத்ராவின் துன்பமான முந்திரியையும் விக்ரமின் மூச்சுகளையும் பிரதியேகப்படுத்துவதற்கான மேலதிக உணர்வையும் கண்டுபிடிக்கின்றனர். ஏராவும், மிராவும், கிரானும் ஒன்றாக இருந்தும், துன்பமானவர்களை வெளிப்படுத்தி தமக்குரிய பாதையை மீட்டப்போகும் முயற்சியில் அவர்கள் உற்பத்தியை மேம்படுத்துகின்றனர்.

#2

அதிர்ஷ்டமாக ஒரு நாவலின் அத்தியாயத்தின் தீமை: மோசமான உணர்வுகள் வெளிப்படுத்தப்படும் விக்ரம் மல்ஹோத்ரா, ஒரு மிகப் பலமான திரைப்பட தயாரிப்பாளர், ஆரவின் மறைநிலையைக் கண்டுபிடித்து, தனது நன்மைக்காக அவனை மாற்றுவதை மாற்றவைக்கும் முடிவை வாய்ப்புப்படுத்துகிறார். அவன் ஆரவை ஒரு அநீதியான ஒப்பாட்டை கைவிடுவதன் மூலம், மோசம் மற்றும் இதயப்படுத்தல் உள்ள உலகத்தில் பிரிந்து வாழும் மேல் ஆரவை பிரித்துவிடுகிறது. மீரா, ஆரவின் பாரம்பரியமான நடனத்தில் மாற்றம் ஏற்பட்டதால் மகிழ்ச்சியடைந்து, வெற்றி மற்றும் புகழை அடைய ருத்ராவின் ஆவியில் ஆற்றம் கிடைத்துள்ளது. மீராவின் அறிவில் இல்லாமல், ருத்ராவின் தனது தனியார்களை அழித்த அணியாக்கம் உள்ளது, அவர் தனது வாழ்க்கையை அழிக்கும் அவர்களின் மீது பாதிப்பு அடைய தேவையானதை அடையும். விக்ரமின் மோசத்தின் வெளிப்பாடு மற்றும் ருத்ராவின் மாற்றங்களின் ஆராய்ச்சி, மரியாதையை விரும்புகின்ற மக்களை நீக்கி விடுவது போல் வாசிக்கும் மக்கள் நீக்கம் மற்றும் மனிதர்களின் தனியார்கள் மீது ஏற்படும் மாற்றம் பற்றிய அறிவுகள் மக்களின் நீக்கம் மற்றும் மனிதர்களின் தனியார்கள் மீது ஏற்படும் மாற்றம் பற்றிய அறிவுகள் மக்களின் நீக்கம் மற்றும் மனிதர்களின் தனியார்கள் மீது ஏற்படும் மாற்றம் பற்றிய அறிவுகள் மக்களின் நீக்கம் மற்றும் மனிதர்களின் தனியார்கள் மீது ஏற்படும் மாற்றம் பற்றிய அறிவுகள் மக்களின் நீக்கம் மற்றும் மனிதர்களின் தனியார்கள் மீது ஏற்படும் மாற்றம் பற்றிய அறிவுகள் மக்களின் நீக்கம் மற்றும் மனிதர்களின் தனியார்கள் மீது ஏற்படும் மாற்றம் பற்றிய அறிவுகள் மக்களின் நீக்கம் மற்றும் மனிதர்களின் தனியார்கள் மீது ஏற்படும் மாற்றம் பற்றிய அறிவுகள் மக்களின் நீக்கம் மற்றும் மனிதர்களின் தனியார்கள் மீது ஏற்படும் மாற்றம் பற்றிய அறிவுகள் மக்களின் நீக்கம் மற்றும் மனிதர்களின் தனியார்கள் மீது ஏற்படும் மாற்றம் பற்றிய அறிவுகள் மக்களின் நீக்கம் மற்றும் மனிதர்களின் தனியார்கள் மீது ஏற்படும் மாற்றம் பற்றிய அறிவுகள் மக்களின் நீக்கம் மற்றும் மனிதர்களின் தனியார்கள் மீது ஏற்படும் மாற்றம் பற்றிய அறிவுகள் மக்களின் நீக்கம் மற்றும் மனிதர்களின் தனியார்கள் மீது ஏற்படும் மாற்றம் பற்றிய அறிவுகள் மக்களின் நீக்கம் மற்றும் மனிதர்களின் தனியார்கள் மீது ஏற்படும் மாற்றம் பற்றிய அறிவுகள் மக்களின் நீக்கம் மற்றும் மனிதர்களின் தனியார்கள் மீது ஏற்படும் மாற்றம் பற்றிய அறிவுகள் மக்களின் நீக்கம் மற்றும் மனிதர்களின் தனியார்கள் மீது ஏற்படும் மாற்றம் பற்றிய அறிவுகள் மக்களின் நீக்கம் மற்றும் மனிதர்களின் தனியார்கள் மீது ஏற்படும் மாற்றம் பற்றிய அறிவுகள் மக்களின் நீக்கம் மற்றும் மனிதர்களின் தனியார்கள் மீது ஏற்படும் மாற்றம் பற்றிய அறிவுகள் மக்களின் நீக்கம் மற்றும் மனிதர்களின் தனியார்கள் மீது ஏற்படும் மாற்றம் பற்றிய அறிவுகள் மக்களின் நீக்கம் மற்றும் மனிதர்களின் தனியார்கள் மீது ஏற்படும் மாற்றம் பற்றிய அறிவுகள் மக்களின் நீக்கம் மற்றும் மனிதர்களின் தனியார்கள் மீது ஏற்படும் மாற்றம் பற்றிய அறிவுகள் மக்களின் நீக்கம் மற்றும் மனிதர்களின் தனியார்கள் மீது ஏற்படும் மாற்றம் பற்றிய அறிவுகள் மக்களின் நீக்கம் மற்றும் மனிதர்களின் தனியார்கள் மீது ஏற்படும் மாற்றம் பற்றிய அறிவுகள் மக்களின் நீக்கம் மற்றும் மனிதர்களின் தனியார்கள் மீது ஏற்படும் மாற்றம் பற்றிய அறிவுகள் மக்களின் நீக்கம் மற்றும் மனிதர்களின் தனியார்கள் மீது ஏற்படும் மாற்றம் பற்றிய அறிவுகள் மக்களின் நீக்கம் மற்றும் மனிதர்களின் தனியார்கள் மீது ஏற்படும் மாற்றம் பற்றிய அறிவுகள் மக

#1

அதிர்ஷ்டமாகவும் ஆர்வா வேர்மா, ஒரு திறமையான இளைஞர் நடனம் அறிவுடன், பாலிவுட் துறையின் மேல் வளர்ந்துவரும் பாலிவுட் நடிகர் மீரா கபூர், ராய்புரின் முக்கிய சங்கீத் அகாடமியில் சந்தித்தபோது நடந்தது. அவர்களின் முதல் சந்திப்பு மகிழ்ச்சி மற்றும் ஆர்வாவின் மந்திரமான நடன உலகத்திற்கு அடிப்படையில் இருக்கும். இதனைப் பார்த்து பிரபல திரையரங்கில் இருக்கும் திரையரங்க இயக்குனர் ருத்ரா சிங், ஆர்வாவிற்கு ஒரு முன்னாள் வாழ்க்கையில் மட்டுமே ஏற்படும் மிகப்பெரிய அவசர வாய்ப்பை வழங்குகிறார். ஆர்வாவும் மீராவும் அவர்களது வாழ்க்கையை மாற்றலாம் என்ற நடன போட்டியாகும் பணியில் தயாராகின்றனர், ஆனால் ஒரு இருளான ரகசியம் அவர்களை அழிக்கும் முன் அவர்களின் காதல் வளம் வளர்ந்துவிடும்.

இதழ்

Inksaga Bollywood