தீவிரமான உலகத்தில் நுழையுங்கள், அல்லாஹாபாதின் மிகவும் அதிர்ச்சியான இரு நபர்கள், ராஜ் மற்றும் சோனியா, தீவிரமான பாதிக்காரத்தில் அவர்கள் நகரத்தை கைவிட உதவும். அவர்கள் ஆர்வலர்களை எதிர்க்கும் செயல்களில் பங்கேற்கின்றனர், தத்துவ பேரராட்சிகளில் பகுதிகளை தெரிவிக்கின்றனர், பழைய ரகசியங்களை அறியுகின்றனர், அவர்கள் நாட்டின் நீதிமன்றத்தின் உண்மையை மறைக்கின்றனர்.
இதழ்

Inksaga Bollywood