மந்திர காடுகளும் பழமையான கோயில்களும் உள்ள ஒரு மந்திர உலகத்தில் நிறைய மர்மங்களைக் கொண்ட 'மிஸ்டிகாவின் குரல்கள்' என்ற கதையில், மூன்று முதலியான மிகவும் எதிர்மறையான நாயகர்கள் - எரிகா, ராஃபேல் மற்றும் விவியன் - தமது உலகத்தை கதிர்வெளியாகும் கருவிகளின் மீது உள்ள மாயா மந்திரத்தின் மூலம் பாதுகாப்பாக நிரப்புகின்றனர். மிகப் பெரிய போர்களும், மர்மமான மோசங்களும், முன்னேற்ற படைப்புகளும் மிகுந்த படத்தில், இந்த மங்கா நடிப்பில் நடக்கும் நட்சத்திரங்கள் உடனாக தொடர்ந்து செல்வம், உள்ளம் வலிமை மற்றும் ஒளியின் போர் போட்டியின் போர்களைப் பற்றிய விஷயங்களை ஆராய்ந்து கொண்டுள்ளது.
இதழ்

Inksaga Bungisngis