ஒரு முக்கிய உயர்நிலைப் பள்ளியில் படிப்பு ஒத்திசைவு அதிகரிக்கும் போது, சகுரா, கைத்தோ மற்றும் மித்சுகி ஒரு மாற்றான கூட்டமைப்பை உருவாக்குகின்றனர். அவர்கள் பொதுவான முறையில் பொருந்தும் பயன்பாட்டுகளை சேர்ந்து, பொருளாதாரத்துடன் போராடுகின்றனர், மீண்டும் செல்வத்தின் மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்துகின்றனர்.
இதழ்

Weekly Shonen Inksaga