முகப்படங்களின் பின்னால் > #1

Sakura
ஓ, கேப்பில் உங்களைப் பார்க்க மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறது.
Kaito
ஹாய் சகுரா! இங்கே உமதுக்கு சந்தித்தது மிகுந்த ஆர்வமானது!
Mitsuki
ஒரு சேர்ந்திருக்கும் வாய்ப்புத் தவறாக இருக்கிறது! நீங்கள் சந்திக்க மாட்டீர்களா?
Sakura
மேலும் எதுவும் இல்லை, மித்சுகி. எங்களுடன் சேர்க்க தயங்கமாக உள்ளது.
Kaito
எப்படி உங்கள் நாள் நடந்துகொண்டிருக்கின்றது?
Sakura
வருகின்ற தேர்வுகளைப் பற்றி நேர்முகமாக அஞ்சுகின்றேன். நன்றாக செய்ய மிகுந்த எதிர்பார்ப்பு உள்ளது.
Kaito
தேர்வுகள், ஆமாம்? மிகுந்த அஞ்சாதே, சகுரா. நாங்கள் ஒன்றாக முடியும்.
Mitsuki
ஆர்வமானது. ஒரு பாடப்புத்தக குழு பயனடையும் என்று மிகுந்த ஆர்வமானது.
Sakura
அது உண்மையில் மிகுந்த சந்தேகமான பொருளாகும், கைதோ. நாங்கள் ஒன்றாக ஆதரிக்க மற்றும் அறிவைப் பகிர்ந்து கொள்ளலாம்.
Kaito
சரி! ஒன்றாக இருக்கும் போது எந்த செயல்பாட்டையும் வெல்ல முடியும்.
Mitsuki
சரி, நான் செயல்பாட்டையை எங்களுக்கு பயன்படுத்த முடியும் என்று நினைக்கின்றேன்.
Sakura
பயன்படுத்துவது? மித்சுகி, நீங்கள் என்னவாக சொல்லுகின்றீர்கள்?
Mitsuki
ஓ, சகுரா, நீங்கள் பொறுமையாக சொல்லினீர்கள். நாங்கள் முடிவு எடுக்க மற்றும் எல்லா நோக்கங்களுக்கும் வழியை தயாரிக்க முடியும்.
Kaito
மித்சுகி என்னால் சொல்லுகின்றார்கள் என்று நினைக்கின்றேன் நான் சொல்லுகின்றது நாங்கள் ஒன்றாக முடியும் என்று நினைக்கின்றேன்.
Sakura
அஹ், அருமையாக அனுபவிக்கின்றேன். எல்லாம் எங்கள் கனவுகளுக்கும் படைப்பைப் பெற வேண்டும் என்று நினைக்கின்றேன்.
Mitsuki
சரி, சகுரா. இப்போது எங்கள் படைப்புக்கு முன்னாடி எந்த செயல்பாட்டையும் திட்டமிடுவோம்!