பணத்தின், மர்மங்களின் மற்றும் பணம் பெரும் உலகில், ஒரு வலிமையான முதலமைச்சர், ஒரு மறைநிறைவு பத்திரிகையாளர், ஒரு ஆர்வமுள்ள பெண் மற்றும் அருமையான தமிழர் உண்டாக்கும் உண்மையையும் நீதியையும் பெற போராடுகின்றனர். ஒவ்வொரு அத்தியாயமும் எதிர்மறைகளும் வெளிப்படையாக வெளிப்படுகின்ற 'மாஸ்டர் மோசம்' அதிர்ஷ்டமாக உள்ளது.

#4

அத்தியாயம் 4: பயணத்தின் மூலம் ஆதம் மற்றும் எலிசபெத் மிகவும் ஆபத்தான மலை பரப்பில் ஒரு மதிப்பில் மோதல் நடப்பில் இணைந்துள்ளனர். ஒவ்வொருவரும் மற்றொருவரை முன்னேற்றி மேலும் வலிமையை மேம்படுத்த முயற்சிக்கின்றனர், அதனால் அவர்களுக்கு அடிமையான மேலும் உடனே நடப்பில் உள்ள போர்க்குற்றமான மதிப்பை ஏற்படுத்துகின்றனர். இதனால், சோபியா மற்றும் வில்லியம் பொருத்தமாக பொருள்களின் பின்னணியை கண்டுபிடிக்கின்றனர், அது ஒரு மீண்டும் காணப்படும் பொருள்களுக்கு இணையான திரட்டை அறியுகின்றனர். ஒரு ஆச்சரியமான மாற்றத்தில், சோபியாவின் துன்பமான முகம் மாறிவிடும் போது அவள் மீது ஒரு முதல்வாதி பகுதியை காட்டி, பொருளைப் பெற எந்த முறையிலும் முடியும் என்று அவள் கடுமையான பகுதியை உள்ளத்தில் காட்டுகின்றாள்.

#3

அதிர்ஷ்டமாக, தன் தாத்தாவின் மனைவியின் பெருமானத்தின் கீழ் ஒரு மறைநிலையை கண்டுபிடித்துவிடும் சோபியா, ஒரு குறிப்பாகமான பொருள்களையும் மறைநிலையில் உள்ள ஒரு மெய்யையும் கண்டுபிடித்துவிடுகிறாள். ஆர்வமாக, அதிர்ஷ்டமாக, அவள் பொருள்களின் உள்ளத்தில் மறைநிலையான ரகசியங்களை விளக்குவதற்கு புகழ்பெற்ற புராண பணிகளைக் கண்டுபிடித்துவிடுகிறாள். அதிர்ஷ்டமாக, அவள் பொருள்களின் உள்ளத்தில் மறைநிலையான ரகசியங்களை விளக்குவதற்கு புகழ்பெற்ற புராண பணிகளைக் கண்டுபிடித்துவிடுகிறாள். அவர்களின் உரையில், அவர்கள் மேம்படுத்தும் முந்தையத்தை வெளிப்படுத்துவதும், ரகசியங்களை விளக்குவதும் உள்ளனர் என்று அறிவிக்கின்றனர்.

#2

அதனைத் தொடர்ந்து ஆடம் தன் ஆராய்ச்சியை மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும் மேலும்

இதழ்

Inksaga R