நியூயார்க் அதிபர் மக்களின் மூடப்பட்ட உலகில் அமைந்துள்ள ஒரு ஆட்டக்கதையில் இருக்கும் ஒரு மோடர்ன் நாடகம். மோசமான வணிகர் ஜான் மற்றும் அலங்காரியான பதிவிப்பாளர் எமிலி, ரகசியங்கள், மாற்றுத்திறன் மற்றும் வெற்றிக்கு உண்டாகும் விருத்தத்தையும் முடிவுக்குள் உள்ள வாய்ப்பையும் அடையும் போராட்டத்தில் தாக்குதல் செய்கின்றனர்.

#1

அதிக முக்கிய சமார்ப்பித்தல் நிகழ்வில் பங்கேற்கும் ஜான் ஜான்சன், தற்போது நியூயார்க் நகரத்தில் கலந்துகொண்டுள்ளார். அவர் எமிலி தாம்ப்ஸன் என்னும் ஒரு முதன்முதலில் நல்ல பெரும் உரிமையைப் பெற்றுள்ள புதிய பத்திரிகையாளர் கண்டனத்தில் சந்தித்தார்கள். அவர்கள் அதிர்ஷ்டவான உரிமைகளும் மறைந்த முன்னேற்றங்களும் மிகுந்த உருவாக்கப்பட்ட உரையாடலில் பங்கேற்றுள்ளனர், அவர்கள் அவர்களது பெருமகிழ்ச்சியை மிகுந்த வார்த்தைகளுடன் பேசியுள்ளனர். இது அவர்களது மீது உரிமைகள் மற்றும் நேராக்கங்கள் மிகுந்த மிருகத்தின் மேல் அமைதியான உருவாக்கத்தை அமைத்துக் கொண்டுவருகின்றன, அவர்களின் மீது உள்ள சூழ்நிலையை அமைத்துக் கொண்டுவருகின்றன.

இதழ்

Inksaga R