மிகவும் மிகுந்த அதிர்ச்சியான மனோமாற்றம் மூலம் அமைந்துள்ள நேரம் அடையும் உலகில் நிகழும் மாயா மனோநிலை மங்கா. மனதின் மரபணுக்களின் கவனத்திற்கு அடிப்படையில் நுழையுங்கள், பின்னர் பயன்படுத்தல், மற்றும் தனிப்பட்ட வளர்ச்சியை மட்டுமே ஒன்றாக்குகின்றன. மனதின் ரகசியங்களை தெரிக்க மற்றும் மனித முன்னிலையின் இருக்கைகளை கண்டுபிடிக்க எம்மா, மைக்கேல் மற்றும் சோபி பிரச்சினைகளை விளக்குகின்றனர், அனைத்தும் மாயாப்படுத்தும் மனித முன்னிலையின் அழிவை ஆராய்ந்து கொண்டுவருகின்றனர்.
இதழ்

Psicoptica