மனித மனம் மூன்று முக்கிய மனித நலன்கள் மற்றும் அபாயங்களை அழித்துவிடும் மனவியல் உலகில் நான்கு அறிவியல்பாளர்களின் மேல் நடக்கும் போராட்டத்தின் மூலம் உணர்வுகளை விரிவாக்குகின்றனர். ஒவ்வொரு அத்தியாயமும் மனவியல் பேச்சின் ஒரு புதிய அடுக்குவலியை வெளிப்படுத்துகின்றது, உங்களை உயர்ந்த முன்னணி விடுவிக்கும். சோபியா, ஈதன், ஒலிவியா மற்றும் மேக்ஸ்வெல் என்றும் சந்தித்து, மனித நடவடிக்கையின் பெரிய நிரம்பிகளை செல்லும் போது, உணர்வுகளை மீட்கும் மற்றும் மனித மனத்தின் ஆழங்களை ஆராய்ந்து பார்க்கும். மனவியல் பேச்சின் மூலம் அறிவியல், உணர்வு, உருவாக்கம் மற்றும் மோசம் இடையே உள்ள விதிகளின் ஒரு அடிப்படையில் இணைக்கப்படுகின்றன, இது மாணவர்களின் புதிய முயற்சிகளை விசாரிக்க உதவும். மனவியல் போராட்டம் உங்கள் முன்னோட்டத்தை கேட்டுப் பார்க்கப்படும், உங்கள் சிந்தனைகளை மீட்கும் மற்றும் மனித மனத்தின் பூர்வமான சித்தனையை எரியும்.

#5

அதிகமான பகுதியில் இருக்கும் அதிகமான பேச்சில் சோபியா, ஈதன், ஒலிவியா மற்றும் மேக்ஸ்வெல் இடையேயான ஒரு உயர் பங்களிப்புக்குக் கட்டுப்பாட்டில் முடிவு வருகிறது. பேச்சின் விஷயம் ஹேலோ தொடர்பான நன்மைகளின் தாத்து பற்றியது, அழகான நபர்களை முன்னிட்டு பார்க்கும் படிப்புகளை மேம்படுத்துவதில் மறுப்புகளின் முக்கியத்தை குறிக்கின்றது. ஒவ்வொரு பாதிப்பினரும் தமது கருத்தை மிகுந்த ஆர்வத்தில் பாதுகாப்பு செய்கின்றனர், இது கருத்துகளின் மதிப்பை மேம்படுத்துவதில் ஒரு மதிப்புரையாகும். மதிப்புகளுக்குத் தமது விசுவாசம் மற்றும் நம்பிக்கைகளில் ஒரு முகமூடியின் மேல் முடிவு வருகின்றன. அவர்களின் வேறுபாடுகளும் விசுவாசங்களும் வேறுபாட்டில் இணைவதன் மூலம் அவர்கள் சமூகத்தின் மேம்பாட்டுக்கு உதவுவர் என்று அவர்கள் கண்டிப்பார்க்கின்றனர். கதை ஒரு சிந்தனைக்குரிய முடிவுக்குக் கொண்டு அமைந்துள்ளது, வாசிக்கும் மக்கள் தங்கள் தினசரி வாழ்க்கையில் உள்ள தங்கள் முன்னாள் மதிப்புகளையும் முன்னாள் முகமூடிகளையும் கேள்விப்படுத்துகின்றனர்.

#2

அதிர்ச்சியடைந்துள்ள அதிர்ச்சியான மாடல் 2. மாநாட்டுப் பரிவாரத்தின் பின்னர் ஒரு விழா உணவில் பங்கேற்கும் போது, சோபியா ஒரு புகழாய்வு திருத்தத்தில் ஒரு புகழப்படியான கலாச்சாரத்தில் நடக்கும் உரையாடலைக் கேட்டுவிடுகிறார். ஆர்வத்தில் சோபியா, அதை முன்னிட்டு மூன்றுவது பகுதிகளில் மூடப்பட்ட பாதிப்புகளின் ஒரு மிகப் பெரிய வலைப்பாட்டை வெளிப்படுத்துகிறார். சோபியா மேலும் ஆழமாக செல்லும்போது, அவர் மோசமான மறைப்பாட்டுக்களும் மோசங்களும் ஒரு அதிர்ச்சியான வலைப்பாட்டை வெளிப்படுத்துகின்றன. பதிலாக படித்தவர்கள் உண்மையை வெளிப்படுத்துவது மற்றும் நீதியை சேர்க்க விரும்புகின்றனர்.

இதழ்

Psicoptica