மனித மனத்தின் பூர்வமான அழிவுகளை பற்றி பாராட்டப்படும் நான்கு ஆய்வுப் பிரமுகர்கள் அரங்கிலுள்ள புகழ்பெற்ற பல்கலைக்கழக மாணவர்களின் அருகிலுள்ள மன அழிவுகளின் போரில் போராடுகின்றனர். முன்னாள் மரியாதையான பல்கலைக்கழக மாணவர்களின் பாதுகாப்புகளில் இருக்கும் போது முதன்முதலில் தனது முதல்முதலியான அழிவுகளை மேலேற்றி, மனதின் படியை வெளிப்படுத்த வேண்டும். அதைத் தெரிவுசெய்யும்போது நீராக நீராக தான் அதன் அடியில் உள்ள ரகசியங்களை அறிய வேண்டும், அதைத் தெரிவுசெய்யும்போது நீராக நீராக நீதியையும் நன்மையையும் விசாரித்துக் கொண்டு செல்ல வேண்டும்.
இதழ்

Psicoptica