தடைக்கப்பட்ட உலகம் பொருந்திய மகிழ்ச்சி > #4

Maria
கார்லாஸ், இந்த எதிர்பாராளர் எங்கள் போராட்டத்தை அழிக்க முடியாது! நாம் ஒன்றாக நிலைநாட்டினை பாதுகாக்க வேண்டும்.
Carlos
நீங்கள் சரியானவை, மரியா. நம்முடைய உயர்வை விட்டுச் செல்ல இது நேரம்.
Maria
எங்கள் உதவியாளர்களை சேகரிக்க மறுபடியும் போர்க்குறியை தயாரிக்கவேண்டும். நம்முடைய வலிமையையும் மனதையும் பயன்படுத்த வேண்டும்.
Lola Rosa
என் அன்புள்ள மகராச்சியர்களே, உங்கள் மிகப் பெரிய சவாலை எதிர்க்க நேரம் வந்துவிட்டது. நினைவும் ஒன்றாக்கமும் ஒருபோதும் உங்களை வழிபடுகின்றன.
Maria
நன்றி, லோலா ரோசா. நாங்கள் உங்களை விட்டுச் செல்ல மாட்டோம்.
Carlos
எந்த தடையும் எங்கள் வழியில் நிலையாக இருக்காது. ஒன்றாக நாம் வெற்றி பெறுவோம்.
*கதறும் வால்*
மரியா மற்றும் கார்லாஸ் போர்க்குறியில் முன்னேற்றம் செலுத்தி, வெளிச்சத்தில் படிக்கும் அவர்கள் வால்களை அரசியல் போர்க்குறியில் எதிர்த்துவிடுகின்றன.
Maria
மனம் கவராதே, கார்லாஸ்! நம்முடைய லக்கத்தை மறந்துவிடக்கூடாது.
Carlos
நான் பிறகு பின்னர் பின்னர் நீங்கள் போர்க்குறியின் எதிர்காலத்தை அடைய முடியாது, மரியா! நம்முடைய நகரத்தின் எதிர்காலத்தின் மேல் போர்க்குறியின் மேல் போராடுகின்றோம்.
*வெடிப்புகள் மற்றும் அதிர்ச்சி*
போர்க்குறியின் மிகப் பெரிய அதிர்ச்சியுடன், வெடிப்புகள் போர்க்குறியின் போர்க்குறியில் மரணத்தை மூடுகின்றன.
Maria
பயங்கரமானது எங்களை அரசியல் போர்க்குறியில் மறந்துவிட முடியாது, கார்லாஸ்! எங்கள் மக்கள் எங்களை நம்புகின்றன.
Carlos
எங்கள் மரபுகளின் வலிமையை நான் உணர்ந்துகொள்ளுகின்றேன். நாங்கள் அவர்களை மறந்துவிடாதோம்.
*திராகனின் கூட்டம்*
அசைவற்ற திராகன் உடனடியாக வந்துவிட்டது, அதன் வெற்றியை அடையும் அதிர்ச்சியுடன் போர்க்குறியின் மேல் மரணத்தை அடையும்.
Maria
கார்லாஸ், நாம் ஒரு முறையைக் கண்டுபிடிக்க வேண்டும்! அதன் முள்ளுக்களை அடைக்கும் வழி தேடுக.
Carlos
ஒரு ஆலோசனை உண்டு, மரியா! என் முன்னேற்றத்தை பின்னர் பின்னர் பின்னர் அடையும்.
*திராகனின் கூட்டம்*
மரியா மற்றும் கார்லாஸ் செயல்படுத்தி, திராகனின் முள்ளுக்களை அடையும் தகவலை அடைந்துவிட்டனர்.
Maria
நாம் செய்தோம், கார்லாஸ்! திராகன் எழுந்தது.
Carlos
ஆனால் எங்கள் பயணம் இன்னும் முடியவில்லை, மரியா. எதிர்காலத்தை எதிர்நோக்கி அவர்களின் இராஜ்யத்தை நிறுத்த வேண்டும்.
Maria
செல்லலாம், கார்லாஸ். அவர்கள் அவர்களது தீமைகளை விட்டுச் செல்ல மாட்டோம்.
மரியா மற்றும் கார்லாஸ் முன்னேற்றம் செலுத்தி, அவர்களின் முன்னேற்றத்தை எதிர்நோக்கி அவர்களை எதிர்நோக்க தயாராகின்றன.
*மிகப் பெரிய இசை மேலாளர் மேலாளர்*